Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site van Homeware Partners met zorg is samengesteld en wordt onderhouden kunnen wij geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie juist is. Alle verklaringen en uitdrukkingen zijn en moeten louter beschouwd worden als informatief en de verstrekte informatie wordt geacht uit betrouwbare bronnen te komen. Homeware Partners kan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik van onze informatie en software.

Informatie en foto’s op de website of delen daarvan mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze dan ook (hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig ander manier) zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Homeware Partners. Wie zich hier niet aan houdt, zal juridisch vervolgd worden.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Homeware Partners zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Homeware Partnersgeeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Bij het bezoeken van onze website kan een unieke cookie op uw browser geplaatst worden, maar deze zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bevatten. E-mailadressen, en andere informatie van onze abonnees worden absoluut niet gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Voor meer info lees onze Privacy Policy.

De voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van deze website en op de producten en diensten die daarop worden aangeboden. Als u het daarmee niet eens bent, dient u deze website onmiddellijk te verlaten. Door het verder bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.